Algemene voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden

Versie februari 2023, gebaseerd op ICT Waarborg

Deze Algemene Voorwaarden regelen de juridische verhouding tussen “Mijn IT Specialist” (verder aangeduid als Opdrachtnemer) en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in diverse modules, afgestemd op de verschillende facetten van zakelijke dienstverlening die “Mijn IT Specialist” aanbiedt:

Module A. Algemeen

Module B. Hardware

Module C. Dienstverlening op het gebied van IT

Module D. Beveiligingssystemen (CCTV)

Module E. Elektrische Installaties

Module F. Onderhoud en Ondersteuning

In geval van toepasselijkheid van een specifieke module, heeft deze voorrang boven Module A (Algemeen). Voor zover de algemene bepalingen niet conflicteren met de geldende voorwaarden uit specifieke modules, blijft het algemene deel van toepassing. De definities van termen geschreven met een hoofdletter zijn van toepassing op alle modules.

Definities

Algemene Voorwaarden: Deze voorwaarden, opgebouwd in een modulaire structuur.
Acceptatietest: Een verplichte testinspanning die door de Opdrachtgever wordt uitgevoerd om het Project succesvol af te ronden.
Dienst: De prestatie die door Opdrachtnemer wordt geleverd, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling en/of het onderhoud van software, applicaties, en programmatuur. De Overeenkomst specificeert de exacte Diensten, en deze Algemene Voorwaarden bevatten nadere regels voor specifieke Diensten.
Gebrek: Het niet voldoen aan de Specificaties.
Gebruiker: De (eind)gebruiker die gebruikmaakt van de Dienst/Project geleverd door Opdrachtnemer.
Hardware: Apparatuur geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
Materialen: Onder andere (web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.
Medewerker: Een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel, of een door Opdrachtnemer van een derde ingeleende hulppersoon, werkzaam ten behoeve van Opdrachtgever.
Module: Een specifieke sectie van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifiek werkterrein.
Opdrachtnemer: Mijn IT Specialist, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86225995.
Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Overmacht: Een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, als deze niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Project: De werkzaamheden die Opdrachtnemer zal verrichten ten behoeve van Opdrachtgever, zoals beschreven in de offerte en/of de Overeenkomst.
Resultaten: De uitkomsten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst uitvoert.
Schriftelijk: Onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaan.
Specificaties: De functionele en technische beschrijving van het Project.
Website: Raadpleeg https://www.mijnitspecialist.nl.

Identiteit van de Opdrachtnemer

Naam (Opdrachtnemer)Mijn IT Specialist
VestigingsadresOudedijk 156 A
 3061 AP Rotterdam
PostadresOudedijk 156 A
 3061 AP Rotterdam
Telefoonnummer+316 309-309 08
E-mailadresinfo@mijnitspecialist.nl
BTW-nummerNL004215334B28
KvK-nummer86225995

Module A. Algemeen

Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding

A.1.1 Een door ons opgestelde offerte is vrijblijvend en blijft geldig tot 14 dagen na de opstellingsdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

A.1.2 Wij geven de voorkeur aan een schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever op een andere wijze dan schriftelijk instemt met de offerte of deze indruk wekt, beschouwen wij de offerte als aanvaard.

A.1.3 Eventuele bepalingen of voorwaarden van de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor ons alleen bindend indien en voor zover wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.

A.1.4 Zonder afbreuk te doen aan onze bevoegdheid om de offerte in te trekken zoals bepaald in artikel 1, lid 1, kan de Overeenkomst na aanvaarding alleen met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval van strijdigheid van bepalingen in de volgende documenten, geldt de volgende rangorde:

  1. De Overeenkomst;
  2. Eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
  3. Deze Algemene Voorwaarden;
  4. Eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.
Artikel A.2. Uitvoering van het Project & informatieverstrekking

A.2.1 Na het tot stand komen van de Overeenkomst zetten wij ons in om het Project conform de offerte zo spoedig mogelijk uit te voeren, rekening houdend met redelijke wensen van de Opdrachtgever. Wij streven ernaar het Project naar beste vermogen uit te voeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. Met name dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat alle gegevens, die wij als noodzakelijk aangeven of die de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen als noodzakelijk voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan ons worden verstrekt. De benodigde inzet van de Opdrachtgever dient van voldoende kwaliteit en tijdigheid te zijn. Dit geldt zowel voor de ondersteuning van contactpersonen als voor de geplande inzet van projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

A.2.2 Als de Opdrachtgever de hierboven genoemde verplichtingen verzuimt, behouden wij het recht extra kosten in rekening te brengen en kan het Project vertraging oplopen. Eventuele vertraging, veroorzaakt door nalatigheid van de Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via ons projectmanagementsysteem. Als er geen projectmanagementsysteem voor het Project is ingezet, gebeurt dit per e-mail of op een andere schriftelijke wijze als e-mail niet beschikbaar is. Als deze situatie zich voordoet, brengen wij de Opdrachtgever op de hoogte van eventuele extra kosten die in rekening worden gebracht.

 

Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding

A.3.1 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd zodra de prestaties over en weer zijn geleverd.

A.3.2 In afwijking van artikel 3.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd stilzwijgend per maand worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt schriftelijk plaats.

A.3.3 Door ons opgegeven termijnen van levering hebben een indicatief karakter. Wij zijn, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in verzuim nadat de Opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de wettelijk voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

A.3.4 Indien de Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, behouden wij het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laat ons recht op vergoeding van schade, gederfde winst en interest onverlet, tenzij de niet-nakoming van ondergeschikt belang is.

A.3.5 De Opdrachtgever dient zich te houden aan alle relevante wetgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

A.3.6 Wij hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten indien:

 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ons kan worden gevergd dat wij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kunnen voldoen;
 • de Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
 • het faillissement van de Opdrachtgever wordt verleend;
 • de activiteiten van de Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
 • op enig vermogensdeel van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
 • er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

A.3.7 Bij ontbinding zijn onze vorderingen op de Opdrachtgever direct opeisbaar. Als wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

A.3.8 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, hebben wij recht op vergoeding van de directe en indirecte schade.

Artikel A.4. Procedure na beëindiging

A.4.1 Na beëindiging van de Overeenkomst zijn beide partijen verplicht om onmiddellijk enig goed dat eigendom is of waar rechten op rusten van de andere partij en dat zich bij de ene partij bevindt, terug te bezorgen aan de andere partij. In sommige gevallen, zoals bij gegevens(dragers), kan ook worden overeengekomen dat deze worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, mits de rechthebbende partij hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

A.4.2 Alle door ons verstrekte of ingevoerde gegevens blijven te allen tijde ons eigendom. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusieve, overdraagbare licentie die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel A.5. Prijzen

A.5.1 De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

A.5.2 Als een prijs in een offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, behoudt de Opdrachtnemer het recht om de prijzen aan te passen naar de prijzen die redelijkerwijs overeenkomen met de juiste gegevens, zelfs nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

A.5.3 Alle in de offerte genoemde prijzen van de Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

A.5.4 Prijzen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd zonder overleg. Houdt u rekening met een mogelijke jaarlijkse prijsstijging van 3 procent. Deze indexatie kan worden toegepast als gevolg van hogere inkoopkosten, inflatie, energiekosten, vaste lasten en/of licenties.

Artikel A.6. Betalingsvoorwaarden

A.6.1 Opdrachtnemer zal een factuur sturen aan Opdrachtgever voor het verschuldigde bedrag. Als het Project in fasen wordt geleverd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om per geleverde fase, maandelijks, of op basis van gewerkte uren te factureren, naar het oordeel van Opdrachtnemer. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

A.6.2 Als Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, raakt hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn automatisch in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.

A.6.3 Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, inclusief de kosten voor advocaten, deurwaarders, en incassobureaus.

A.6.4 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement van Opdrachtgever, surseance van betaling, overlijden van Opdrachtgever, of indien deze in liquidatie treedt, wordt ontbonden, of het faillissement wordt verleend.

A.6.5 In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer bovendien het recht om de uitvoering van de Overeenkomst of een nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan te beëindigen of op te schorten, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

Artikel A.7. Meerwerk

A.7.1 Als gevolg van wensen van de Opdrachtgever, die redelijkerwijs door de Opdrachtnemer als wijziging of aanvulling op het in de offerte of Overeenkomst gestelde kunnen worden beschouwd (waaronder ook een vertraging of uitloop van het Project die aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend), kan de hoeveelheid werkzaamheden die de Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst moet verrichten toenemen, wat wordt aangeduid als meerwerk.

A.7.2 Als de Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever melden en om schriftelijke goedkeuring vragen voor de uitvoering van het voorgestelde meerwerk, inclusief het aanbod van de Opdrachtnemer en de levertermijn daarvoor.

A.7.3 De Opdrachtgever zal binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht, worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen geaccordeerd.

A.7.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen als gevolg van meerwerk.

A.7.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door de Opdrachtnemer te verrichten meerwerk, tenzij partijen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel A.8. Aansprakelijkheid

A.8.1 De aansprakelijkheid van Mijn IT Specialist voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen onder de Overeenkomst, inclusief garantieverplichtingen of door onrechtmatig handelen van Mijn IT Specialist, diens werknemers, of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 5.000 euro (exclusief BTW).

A.8.2 De totale aansprakelijkheid van Mijn IT Specialist voor schade door dood, lichamelijk letsel, of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Het is belangrijk op te merken dat deze clausule niet betekent dat het leven van een persoon slechts 50.000 euro waard is; het geeft enkel het financiële aansprakelijkheidslimiet aan.

A.8.3 Aansprakelijkheid van Mijn IT Specialist voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking of verlies van (bedrijfs)gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

A.8.4 Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Mijn IT Specialist geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Mijn IT Specialist.

A.8.5 De aansprakelijkheid van Mijn IT Specialist wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Mijn IT Specialist onmiddellijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Mijn IT Specialist ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mijn IT Specialist adequaat kan reageren.

A.8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mijn IT Specialist meldt.

A.8.7 Opdrachtgever vrijwaart Mijn IT Specialist voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in het Project/Dienst dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Mijn IT Specialist geleverde zaken, materialen, of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen, of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart Mijn IT Specialist tevens tegen aanspraken betreffende het niet naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.

A.8.8 Aansprakelijkheid van Mijn IT Specialist voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.

Artikel A.9. Storingen en overmacht

A.9.1 Geen van de partijen kan gehouden worden tot nakoming van enige verplichting indien een omstandigheid die buiten de macht van de partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich alleen op overmacht beroepen als de desbetreffende partij, zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming en onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijk beroep op overmacht.

A.9.2 Onder de omstandigheden zoals bedoeld in lid 1 kunnen bijvoorbeeld vallen: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Mijn IT Specialist bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Mijn IT Specialist heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.

A.9.3 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich alleen op overmacht beroepen als de desbetreffende partij, zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming en onder overlegging van bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht op de hoogte stelt.

A.9.4 In geval van overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

A.9.5 Indien een overmachtsituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel A.10. Rechten van intellectuele eigendom

A.10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Mijn IT Specialist of diens licentiegevers.

A.10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend, en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

A.10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

A.10.4 Het is Mijn IT Specialist toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Mijn IT Specialist door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

A.10.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Mijn IT Specialist of diens licentiegevers.

A.10.6 Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Mijn IT Specialist, onverminderd het recht van Mijn IT Specialist om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Mijn IT Specialist Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.11. Verwerking persoonsgegevens

A.11.1 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde verbintenissen.

A.11.2 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Opdrachtnemer als verwerker.

A.11.3 De persoonsgegevens van betrokkenen die in het kader van de Diensten mogelijk door Opdrachtnemer kunnen worden verwerkt, zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.

A.11.4 Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.

A.11.5 Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

A.11.6 Opdrachtnemer staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

A.11.7 Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.

A.11.8 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige door Opdrachtnemer ingeschakelde derden bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

A.11.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal invoeren of anderszins ter beschikking zal stellen aan Opdrachtnemer, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

A.11.10 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.

A.11.11 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel A.11. Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande schriftelijke aankondiging door Opdrachtgever plaats. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.

A.11.12 Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Diensten van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.

A.11.13 Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of betrokkenen.

A.11.14 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover bekend bij Opdrachtnemer:

 • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtnemer of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
 • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
 • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
 • of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
 • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
 • contactgegevens voor de opvolging van de melding.

A.11.15 Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert Opdrachtnemer de persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel A.11.3, dit ter keuze van Opdrachtgever.

Artikel A.12. Geheimhouding

A.12.1 Gedurende, voor, en na de uitvoering van de Overeenkomst zullen Partijen de informatie die zij aan elkaar verstrekken, met vertrouwelijkheid behandelen. Dit geldt zowel wanneer de informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd, als wanneer de ontvangende partij op de hoogte is of redelijkerwijs zou moeten vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is. Deze verplichting wordt eveneens opgelegd aan hun werknemers en aan derden die zij inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

A.12.2 Opdrachtnemer zal geen toegang verkrijgen tot de gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst of voor de kwaliteit van het Project, of indien Opdrachtnemer hiertoe verplicht is op basis van een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen om de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt.

A.12.3 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft van kracht, zelfs na de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en geldt zolang de verstrekende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel A.13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

A.13.1 In het geval van een langlopende overeenkomst behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden, inclusief alle bijbehorende Modules, te wijzigen of aan te vullen.

A.13.2 Wijzigingen zijn tevens van toepassing op reeds gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Aanpassingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden doorgevoerd.

A.13.3 Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt geleverd die wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel A.14. Geschillenregeling

A.14.1 Het Nederlandse recht is exclusief van toepassing op de Overeenkomst, evenals op de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten en andere juridische handelingen.

A.14.2 Alle geschillen, inclusief die welke slechts door één partij als geschil worden beschouwd, die ontstaan uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of de hieruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, zullen worden opgelost door middel van Mediation, waarbij een mediator wordt gekozen met wederzijdse goedkeuring.

A.14.3 Beide partijen verplichten zich om samen te werken aan de geschillenbeslechting via Mediation en gaan akkoord met het gelijkelijk dragen van de kosten van de Mediation.

A.14.4 Mediation omvat twee fasen. In de eerste fase onderzoeken de partijen een mogelijke oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Als er overeenstemming wordt bereikt, legt de mediator dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Als het in de eerste fase niet mogelijk is om tot een aanvaardbare overeenkomst te komen, begint de tweede fase. In deze fase zal de mediator een akkoord uitwerken dat bindend is voor beide partijen en dat ook wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

A.14.5 Opdrachtnemer en Opdrachtgever behouden te allen tijde het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter, maar alleen wanneer beide partijen hiervoor expliciete schriftelijke toestemming verlenen, waarbij zij verklaren af te zien van Mediation.

Artikel A.15. Slotbepalingen Module Algemeen

A.15.1 Indien een